Pro Cumbel, Cadruvi 8, 7142 Cumbel, info@procumbel.ch     |

Schuobachechers da Cumbel

Gliesta dallas fontaunas per eruir las persunas da Cumbel ch’ein
stadas da 1801 – 1902 giul Schuob e survetsch

En las sequentas fontaunas ein ils nums dallas persunas da Cumbel ch’ein stadas giul Schuob en survetsch indicadas cun  la vegliadetgna, il di da naschientscha e  lur geniturs. Cun quellas informaziuns eis ei pusseivel d’anflar las persunas en las genealogias dallas famiglias da Cumbel.